EENI Trường Kinh doanh
Chính sách sản phẩm quốc tế. thích ứng tiêu chuẩnGiáo dục đại học Việt

Chất lượng và tiếp thị quốc tế. Cấp giấy chứng nhận. Liên minh châu Âu Mark. E-sản phẩm. Portfolio kinh doanh

 1. Sản phẩm chính sách toàn cầu.
 2. Chiến lược. Các sản phẩm địa phương và toàn cầu.
 3. Tiêu chuẩn, thích ứng, đa dạng hoá.
 4. Danh mục đầu tư kinh doanh.
 5. Tăng trưởng-Share BCG Matrix.
 6. McKinsey ma trận.
 7. Kinh nghiệm đường cong.
 8. Chất lượng và tiếp thị quốc tế.
 9. Xác nhận. CE đánh dấu.
 10. E-Sản phẩm.
     - Kỹ thuật số giá trị.
     - Phổ biến máy tính.
 11. Trường hợp nghiên cứu

Ví dụ của khóa học Chính sách sản phẩm quốc tế:
Chính sách sản phẩm quốc tế (Ngoại thương)

Môn học này (Online) là một phần của các Chương trình Giáo dục Đại học sau được giảng dạy bởi EENI (Trường Kinh doanh):

 1. Thạc sĩ: Kinh doanh quốc tế (MIB), Thạc sĩ trong thương mại nước ngoài, Vận tải quốc tế
 2. Văn bằng quốc tế thị trường toàn cầu

Học sinh, EENI (Trường Kinh doanh) Business School

Khóa học tài liệu học tập (Ngôn ngữ): Giáo dục đại học bằng tiếng Anh Export Product Giáo dục đại học ở Pháp Produit Giáo dục đại học bằng tiếng Anh Producto

Sản phẩm toàn cầu

thương hiệu(c) EENI Trường Kinh doanh / EENI Business School